preloader
2016-12-30

Javni poziv za uslugu kalkulacije i obrade plata

Društvo HETA ASSET RESOLUTION u Bosni i Hercegovini poziva sva pravna lica da dostave ponude za pružanje usluga - kalkulacija i obrada plata.

Društvo očekuje angažman u trajanju od 10 sati sedmično, za koji će odabrani ponuđač biti plaćen temeljem mjesečnog paušala. Usluga će se pružati u prostorijama Društva. Period trajanja angažmana je predviđen do kraja kalendarske 2017. godine i obuhvata usluge opisane u nastavku:

 • Obračun plate na osnovu naloga za plate i evidencija rada;
 • Izrada platnih lista za radnike;
 • Izrada i predaja specifikacije za platu;
 • Izrada MIP i MOP obrazaca i dostavljanje klijentu;
 • Obračun naknade po ugovorima o djelu, autorskih honorara i ostalih zakonom predviđenih obračuna shodno nalozima klijenta;
 • Prijave i odjave radnika.

Molimo sve zainteresovane za učešće u ovom javnom pozivu da dostave sljedeću dokumentaciju:

a) Tehnički dio

 • Rješenje o registraciji pravnog lica;
 • Uvjerenje o registraciji u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza – PDV;
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID;
 • Lista referenci.

b) Finansijska ponuda

 • Mjesečna naknada iskazana u valuti BAM bez obračunatog PDV-a

U slučaju dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na +(0)33 706 002 ili email: nabavka@heta-asset-resolution.ba.

Rok za dostavu ponuda je petak, 06. januar 2017. godine do 15:00 sati.

Ponuda sa traženom dokumentacijom može se dostaviti na email adresu: nabavka@heta-asset-resolution.balično ili putem pošte na adresu HETA d.o.o. Sarajevo, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo sa naznakom: Ponuda: Pružatelj usluga - kalkulacija i obrada plata.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.


Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.