preloader
2015-10-05

Prioritetno riješiti problem nenaplativih potraživanja

Rješavanje problema nenaplativih potraživanja u BiH mora postati prioritet - jednoglasan je zaključak panela o temi „Transfer nenaplativih potraživanja, adekvatnost kapitala i upravljanje rizicima“, koji je upriličen na Konferenciji o finansijskim inovacijama održanoj u Sarajevu 1. i 2. oktobra 2015. godine.

„Ne postoji banka koja se ne suočava sa problemom nenaplativih potraživanja, a bankarski sektor u BiH već neko vrijeme razmatra koji poslovni koncept i finansijski model primijeniti u cilju rješavanja ovog problema“, kazao je u uvodnim napomenama generalni direktor HETA BiH Manfred Gram, kao moderator ovog panela. „Trenutni nivo znanja sugeriše da ne postoji bolji način od odvajanja zdravog od nekvalitetnog dijela potraživanja i njegovog transfera u kompaniju za upravljanje imovinom”.

Gram je objasnio i kako prodaja portfelja nenaplativih potraživanja kompaniji poput HETA-e može pomoći u ublažavanju i u rješavanju problema. „Postupajući na taj način, banke su u mogućnosti da se koncentrišu na svoj osnovni posao sa ojačanom bilansom stanja, solventnošću i likvidnošću”. 

Negativan uticaj nenaplativih potraživanja je mnogostruk, a najvažniji je to što predstavlja teret koji ograničava ponudu kredita banaka na tržištu i prepreku brzom oporavku od recesije. „Inicijativa za rješavanje ovog pitanja mora biti visoki prioritet kako banaka tako i regulatora u smislu podsticaja za banke da proaktivno smanjuju nenaplativa potraživanja, bilo kroz stimulativniji zakonski okvir, poreske olakšice ili strožiji supervizijski nadzor", kazala je zamjenica direktora Raiffeisen Banke, Sanela Pašić.

Pravni i poreski okvir u BiH i dalje su nedorečeni u pogledu prodaje portfelja. Tokom preuzimanja portfelja nenaplativih potraživanja od Hypo banke, HETA BiH je uočila da se, pored nepostojanja specijalnog zakona, i zakonske odredbe razlikuju na nivou entiteta. Što se tiče poreskih ograničenja s kojima se suočavaju u praksi, Emir Ibišević iz Deloitte-a obrazložio je da „postoji potreba da se pojasni da li transfer nenaplativih potraživanja predstavlja oporezivi događaj ili ne, kao i kako treba tretirati pitanje PDV-a, poreza na dobit i cijene transfera“.

Nakon iskustva u procesu prodaje ovakvog portfelja, direktor Hypo Alpe Adria banke Dragan Kovačević upozorio je da „dodatno pitanje koje zahtijeva dužnu pažnju je kako kroz restriktivnu kreditnu politiku osigurati novi biznis koji bi umanjio efekte smanjenja portfelja i kamatnih prihoda i osigurao profitabilnost banke“.

Direktor Nove Banke Milan Radović podsjetio je da banka treba biti dužna da koristi sve faktore odbrane od svih vrsta bankarskih rizika, posebno od kreditnog rizika. „Postoje dva pristupa u uzimanju kolaterala kao osiguranja za otplatu kredita, a to su strategija pokrića ili strategija projekcije novčanih tokova. Ako to nije dovoljno, akcijski kapital je faktor krajnje odbrane banaka od rizika“.

Rezimirajući panel diskusiju, Gram je naglasio da rješavanje pitanja nenaplativih potraživanja u BiH zahtijeva uspostavu komunikacije između relevantnih aktera u ovom procesu kao i pregled pravnog i poreznog okvira. „Na početku smo procesa rješavanja problema nenaplativih potraživanja u BiH i preostalo je još mnogo posla, no u konačnici sve to vodi ka jačanju ekonomskog rasta i stabillizaciji finansijskog tržišta, što je ovoj državi doista potrebno."  

Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.